Otázky a odpovědi

Kdo je to křesťan?

Křesťan není ten, kdo je členem kterékoliv církve. Křesťan je člověk, který poprosil Ježíše za odpuštění všeho špatného, co kdy udělal, poprosil Ho, aby se stal Pánem jeho života, a žije s ním. Potom se připojil k církvi, která neučí nic jiného, než to, co je napsáno v Bibli.

Co je Bible a co je jejím obsahem?

Bible je dopis od Boha, ve kterém se nám představuje a učí nás, jak s ním navázat spojení.

Dělí se na Starý a Nový zákon.

Starý zákon obsahuje pět knih Mojžíšových, kde je popsáno stvoření světa a člověka, první hřích a následné vyhnání z Ráje, potopa a historie vzniku izraelského národa. Dále sem patří knihy popisující obsazení Izraele, vznik izraelského království, vládu izraelských králů (jako byl Saul, David, Šalomoun a další), dále babylonské zajetí a návrat do zaslíbené země. Také jsou zde mimo jiné i žalmy, přísloví, písně a šestnáct prorockých knih.

V Novém zákoně jsou obsažena čtyři evangelia, vyprávějící o životě a smrti Ježíše Krista, skutky apoštolů, dopisy psané apoštoly Pavlem a Petrem, Jakubem, Janem a Judou, a Janovo zjevení.

Naše rada: Začněte Bibli číst od Nového zákona, nejlépe evangeliem Jana nebo Lukáše.

Kdo je Bůh?

Bůh je nejvyšší bytost, která vše stvořila (duchovní i fyzický svět), udržuje vše v trvání a vládne nade vším. Jeho hlavním charakterovým rysem je láska. Možná se teď ptáte, kde se vzalo zlo. Bůh může věechno, ale omezil se a dal andělům i lidem svobodnou vůli poslouchat ho i neposlouchat.  Nejprve se vzbouřila část andělů, stali se zlými. Jejich vůdce Satan oklamal i člověka, svedl ho k neposlušnosti, a tak přišlo zlo i do našeho světa.

Bůh jednou všechno zlo zničí. Teď mu však jde o nás - o lidi, abychom se k němu vrátili a nebyli zavrhnuti spolu s padlými anděly.

Bible jako Boha označuje tři osoby: Boha Otce, Boha Syna (Ježíš Kristus) a Boha Ducha svatého. Všechny tyto tři osoby jsou v dokonalé jednotě a hlavou této trojice je Bůh Otec.

Proč věřit v Boha?

Lidé se na popud Satana vzbouřili proti Bohu. Bůh je vyhnal z ráje, přišla smrt a všechno zlo, které vidíte kolem sebe. Věřit znamená navrátit se k Bohu. Věřit však neznamená jenom uznat, že je Bůh. V Bibli je napsáno, že i démoni věří, že je Bůh, ale třesou se strachy. Věřit tedy znamená poprosit Ježíše Krista za odpuštění, za to, aby se stal Pánem vašeho života, a chodit životem s ním.

A co to přinese? Když to uděláte upřímně, vejde Bůh Duch svatý do vašeho nitra, způsobí, že Ježíš Kristus pro vás bude takovou skutečností, jako byste ho viděli, dostanete pokoj, radost, jistotu, že budete po smrti na věčnosti s ním.

Udělat tento krok směrem k Bohu, to stojí za to. Někteří lidé se na vás možná kvůli tomu budou dívat skrz prsty, ale to, co vám dá Bůh, je víc, než mít všechny poklady tohoto světa. Věčný Bůh se stává vaším Otcem.

Co je modlitba?

Modlitba není samomluva, ale rozhovor s živou, nepředstavitelně inteligentní a citlivou bytostí - s Bohem. Kdo se modlí, má být ochoten naslouchat. Bůh odpovídá. Jen velmi vzácně je to slyšitelný hlas. Většinou jsou to myšlenky, které nám přijdou, ale pozor, ne všechny myšlenky jsou od Boha. Jsou to ještě dvě strany, které mluví skrze myšlenky - démoni a my sami. Důležité jsou dvě věci: mít ve svém nitru Ducha svatého a znát Bibli. Pak budete umět ve většině případů rozlišit, odkud myšlenka je.

Bůh však mluví ještě mnoha dalšími způsoby. Skrze běžné denní události, skrze ostatní věřící lidi, ale hlavně skrze Bibli.

Proč se modlit?

Modlit se je třeba z mnoha důvodů. V první řadě modlitbou prohlubujeme vztah s nebeským Otcem. Někdy lidé říkávají: Bůh ví, co potřebujeme, tak nač ho musíme prosit? Jenže bez vzájemného rozhovoru by to byl podivný vztah. Samozřejmě, že prosby nejsou tím jediným, co Bohu říkáme. Existují i další formy modlitby: děkování, chvála, uctívání, vyznávání, naslouchání atd. Prosby jsou však také důležité. Když Boha prosíme o různé věci a vidíme, že naše prosby vyslýchá, náš vztah k němu se prohlubuje. Vyslyšené modlitby posilují naši víru v Boha.

Modlitba však nepůsobí změny jenom v nás, ale může změnit i různé situace. Modlitba má zásadní význam.

Vyslyší Bůh modlitbu vždy?

Překážkou mezi námi a Bohem se může stát nevyznaný hřích. Bůh nikde nezaslíbil, že vyslyší modlitbu člověka, který s ním nežije. Někdy může ze své milosti vyslyšet upřímnou modlitbu nevěřícího, ale nemáme žádné právo to očekávat. Lidé někdy říkají: "Zdá se mi, že k Bohu nemohu přijít, připadá mi, jako by žádný nebyl." Pak je třeba se jich především zeptat, zdali vůbec někdy přijali od Boha odpuštění skrze Ježíše Krista na kříži. Vyslyšení modliteb můžeme očekávat, až když je odstraněna bariéra mezi námi a Bohem. Dokonce i když jsme křesťany, naše přátelství s Bohem může být pokaženo hříchem nebo neposlušností. Pak je třeba to vyznat a odvrátit se od toho, aby se mohlo obnovit naše přátelství s Bohem a my k němu mohli znovu s důvěrou přijít.

Překážkou pro vyslyšení modliteb může být i naše motivace. Ne každá prosba o nové Porsche bude vyslyšena!

Někdy se modlitbám nedostane vyslyšení proto, že jsme žádali o něco, co pro nás není dobré. Bůh zaslibuje, že nám dá dobré věci. Miluje nás a ví, co je pro nás nejlepší.

Odpovědí na naše modlitby bude buď ANO, NE nebo někdy POČKEJ, a za každou z nich bychom měli být hluboce vděční.

Jak se modlit?

Pro modlitbu není žádný předpis. Modlitba je nedílnou součástí našeho vztahu s Bohem, a proto s ním můžeme hovořit tak, jak chceme. Bůh po nás nechce, abychom opakovali bezvýznamná slova, ale chce slyšet to, co máme na srdci.

Boha můžeme uctívat - chválit ho za to, kým je a co vykonal. Můžeme mu děkovat (za zdraví, rodinu, přátele atd.), prosit ho, vyznávat hříchy (prosit ho, aby nám odpustil vše, co jsme udělali špatně).

Kvůli modlitbám nemusíme jít do žádné k tomu vyhražené budovy. Můžeme se modlit kdekoli a kdykoli - v autě, na procházce, v posteli atd.

Důležité je modlit se i s dalšími lidmi.